Purchase conditions

Hapert, 5 juli 2019
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nr.
Voor de levering van goederen en diensten aan
ATD MACHINERY B.V.
Smaragdweg 30
5527 LB Hapert

 1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna aangeduid als de Voorwaarden) zijn van toepassing op alle leveringen, zowel van goederen als van diensten, aan ATD MACHINERY B.V. (hierna aangeduid als ATD) en op met die leveringen verband houdende offerteaanvragen, opdrachten en overeenkomsten (hierna gezamenlijk aangeduid als de Overeenkomst). De partij die de goederen en/of diensten aan ATD levert wordt hierna aangeduid als Leverancier.
  1.2. De toepasselijkheid van eventueel door de Leverancier gebruikte algemene leverings- en/of verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij ATD uitdrukkelijk de toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden schriftelijk aanvaardt.
 2. Totstandkoming van een overeenkomst
  2.1. ATD is alleen aan een Overeenkomst gebonden wanneer ATD dat schriftelijk aan de Leverancier bevestigt.
  2.2. Wanneer de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst afwijkt van de oorspronkelijke opdracht/order van ATD is die afwijking slechts bindend indien ATD zich met die afwijking expliciet akkoord heeft verklaard.
  2.3. Wanneer de Leverancier aan ATD laat weten niet te kunnen leveren wat ATD heeft verzocht dan kan ATD altijd kosteloos haar opdracht/order annuleren.
  2.4. Aanvaarding door ATD van leveringen of verleende diensten en het door ATD uitvoeren van betalingen voor leveringen of verleende diensten houdt geen erkenning van de afwijkingen in.
 3. Prijzen, facturering en betaling
  3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen voor levering franco op de overeengekomen plaats van bestemming (Incoterm: Delivery Duty Paid), deugdelijk verpakt (uitgezonderd verpakking in bruikleen) en inclusief invoerrechten en goederentransportverzekering. Alle prijzen zijn vast, luiden in de overeengekomen valuta en zijn exclusief btw.
  3.2. Prijzen zijn inclusief de kosten gemoeid met de naleving van zijn verplichtingen door de Leverancier.
  3.3. Leverancier is niet gerechtigd om eenzijdig prijzen te verhogen om welke reden dan ook, tenzij overeengekomen met opdrachtgever, vertegenwoordigd door verantwoordelijke inkoper van ATD.
  3.4. De facturen dienen de in de Overeenkomst opgegeven referentienummers te vermelden en elk onderdeel afzonderlijk te specificeren, vergezeld van onderdeelnummer(s). Ingeval van onvolledige facturen is ATD gerechtigd de betaling op te schorten. Duplicaten van facturen dienen als zodanig te worden gemarkeerd.
  3.5. Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, behoudens ingeval van klachten door ATD ten aanzien van de omvang of kwaliteit van de geleverde goederen of diensten. ATD is dan gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten totdat de klachten zijn verholpen door Leverancier.
  3.6. ATD is gerechtigd voor rekening van de Leverancier een bankgarantie te verlangen alvorens een geheel of gedeeltelijk voorschot te voldoen.
  3.7. ATD is te allen tijde gerechtigd tot verrekening van hetgeen partijen over en weer van elkaar te vorderen hebben.
 4. Wijzigingen in opdrachten
  4.1. ATD is te allen tijde gerechtigd om, in overleg met de Leverancier, de omvang en/of kwaliteit van de te leveren goederen en/of diensten te wijzigen.
  4.2. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
  4.3. Indien de wijzigingen naar de mening van de Leverancier gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en/of de leveringstijd, is de Leverancier verplicht ATD daarvan zo snel mogelijk, en uiterlijk 2 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijzigingen, schriftelijk in kennis te stellen, alvorens de gewijzigde aanwijzingen op te volgen.
  4.4. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of leveringstijd naar de mening van ATD zodanig zijn dat in redelijkheid mag worden aangenomen dat ATD de Overeenkomst nooit zou zijn aangegaan als zij zich vooraf bewust was geweest van de effecten van de wijzigingen, is ATD gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  4.5. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van deze bepaling geeft geen der partijen recht op enige vergoeding van de geleden schade.
 5. Keuring en audit
  5.1. ATD is gerechtigd te allen tijde de door haar bestelde goederen, zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als tijdens of na levering te (doen) keuren.
  5.2. Op een eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan ATD of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag zodat ATD die kan inspecteren en de goederen kan keuren.
  5.3. Indien een keuring, zoals bedoeld in dit artikel, door toedoen van Leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor ATD voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier.
  5.4. Wanneer ATD de te leveren of reeds geleverde goederen of diensten afkeurt, geldt het bepaalde in artikel 5.3.
  5.5. Indien Leverancier de afgekeurde geleverde goederen niet binnen twee werkdagen terug haalt, heeft ATD het recht de zaken aan Leverancier voor diens rekening te retourneren.
  5.6. ATD is bevoegd om op de bedrijfslocatie(s) van Leverancier een audit uit te (laten) voeren teneinde vast te kunnen stellen of Leverancier voldoet aan afgesproken of verplichte kwaliteitsnormen zoals ISO en NEN. Leverancier zal aan een dergelijke audit alle medewerking verlenen. Wanneer ATD een audit wenst uit te (laten) voeren zal zij Leverancier hiervan uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan de audit in kennis stellen.
 6. Verpakking en verzending
  6.1. De Leverancier is verplicht de te leveren goederen deugdelijk te verpakken en verzekeren. De Leverancier is daarnaast verplicht ervoor te zorgen dat de goederen op deugdelijke wijze worden vervoerd en/of dat het transport deugdelijk wordt uitgevoerd, de plaats van bestemming in goede staat bereikt en op veilige wijze wordt gelost. Het vervoer dient plaats te vinden op europallets, met inachtneming van overige aanwijzingen. De Leverancier is verplicht de zending te markeren met de door ATD bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven referentienummers en zich nauwgezet te houden aan de bestaande milieuvereisten en de overige door ATD ten aanzien van de te leveren goederen, de verpakking en beveiliging opgelegde vereisten. ATD behoudt zich het recht voor een zending te weigeren indien niet aan deze vereisten is voldaan.
 7. Levering
  7.1. Alle leveringen zijn franco op de overeengekomen plaats van bestemming (Incoterm: Delivery Duty Paid), overeenkomstig de alsdan toepasselijke, meest recente, Incoterms, onverminderd de bepalingen van deze Voorwaarden.
  7.2. De overeengekomen leveringstermijn(en), en overige in de Overeenkomst genoemde termijn(en) zijn fatale termijnen en zijn van toepassing op de gehele levering, inclusief de bijbehorende tekeningen en overige documentatie. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de overeengekomen leveringsdatum(s) of termijn(en) naar verwachting zullen worden overschreden, stelt de Leverancier ATD daarvan onmiddellijk in kennis.
  7.3. Ingeval van vertraging in de levering is ATD gerechtigd tot een vooraf gefixeerde schadevergoeding gelijk aan 1% van de prijs van de vertraagde goederen voor elke dag dat de levering is vertraagd, met een maximum van 15% van de prijs van de vertraagde goederen.
  7.4. Het voorgaande is onverminderd het recht van ATD om aanvullende vergoeding te vorderen voor de als gevolg van de vertraging van de Leverancier geleden schade.
 8. Eigendom / risico / aanvaarding
  8.1. De zending is voor risico van de Leverancier tot en met het moment van het uitladen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming en tot deze schriftelijk door een daartoe gemachtigde persoon namens ATD onder vermelding van zijn/haar naam is aanvaard.
  8.2. Het eigendom van de zending gaat over op ATD op het moment van aanvaarding.
 9. Kwaliteit en Garantie
  9.1. De Leverancier garandeert dat de levering:

 • van goede kwaliteit is, vervaardigd met toepassing van de hoogste mate van vakmanschap en nauwkeurigheid en vrij van materiaal-, constructie- en ontwerpfouten en ingeval van de levering van diensten, dat deze worden uitgevoerd door vakkundige medewerkers met gebruikmaking van deugdelijk materieel;
 • volledig in overeenstemming is met de bepalingen van de Overeenkomst, de productspecificaties van de Leverancier en de door ATD verstrekte specificaties, volledig is en geschikt voor het doel waarvoor het geleverde is bestemd overeenkomstig de aard van het geval of zoals blijkt uit de opdracht;
 • voldoet aan de in Nederland toepasselijke wettelijke voorschriften en overige (internationale) overheidsvoorschriften.

  9.2. Voorafgaand aan de levering van het door ATD bestelde product inspecteert Leverancier zelf of het product in overeenstemming is met hetgeen Leverancier op basis van artikel 9.1 garandeert. Van die inspectie maakt Leverancier een kort verslag dat op eerste verzoek van ATD aan ATD ter beschikking wordt gesteld.
  9.3. Waar in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of overige voorschriften en naar documenten die niet aan de Overeenkomst zijn gehecht, wordt de Leverancier geacht daarmee bekend te zijn, tenzij de Leverancier ATD onmiddellijk van het tegendeel in kennis stelt. ATD verstrekt de Leverancier alsdan aanvullende informatie ten aanzien van deze voorschriften en documenten. De Leverancier dient voor eigen rekening toe te zien op verkrijging van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde toestemmingen, vergunningen of licenties en op de tijdige naleving van de voorwaarden van de Overeenkomst.
  9.4. Leverancier dient, voor eigen risico, op verzoek en naar keuze van ATD de levering binnen vijf werkdagen na melding van het feit dat een geleverd product niet voldoet ,de geleverde of nog te leveren goederen of diensten te vervangen, herstellen of opnieuw uit te voeren indien ATD de te leveren of reeds geleverde goederen en/of diensten afkeurt omdat die goederen en/of diensten niet voldoen aan de hierboven genoemde kwaliteits- en garantiebepalingen of indien Leverancier zich ervan bewust wordt dat die goederen en/of diensten niet aan de genoemde kwaliteits- en garantiebepalingen voldoen.
  9.5. De in dit artikel opgenomen verplichting voor Leverancier vervalt 24 maanden na het moment van levering of wanneer levering nog niet heeft plaatsgevonden, het moment waarop de levering volgens afspraak zou plaatsvinden.

  10. Aansprakelijkheid en verzekering
  10.1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade (waaronder zaak- personen- of bedrijfsschade) die voor ATD, personeel van ATD of voor afnemers van ATD mocht ontstaan uit of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Leverancier, zijn personeel of hulppersonen.
  10.2. Leverancier vrijwaart ATD voor alle aanspraken van derden ter zake van door hen geleden schade als bedoeld in het eerste lid van dit artikel. Leverancier is gehouden ATD niet alleen schadeloos te stellen voor door ATD aan derden betaalde schadevergoeding maar ook voor de kosten die ATD heeft moeten maken ter beperking van de schade van zichzelf of van derden alsmede voor de kosten die samenhangen met juridische procedures waarin de aansprakelijkheid van ATD is beoordeeld.
  10.3. Bij schade aan de door ATD beschikbaar gestelde zaken op locatie bij Leverancier, is Leverancier aansprakelijk; ook voor de verzekering van deze zaken.
  10.4. Leverancier zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden voor de aansprakelijkheid die op grond van de wet en/of de Overeenkomst op hem rust.
  10.5. De verzekeringspolissen zullen een dekking bieden voor een bedrag van minimaal € 1.000.000,00 (één miljoen euro) per gebeurtenis met een maximale uitkering per jaar van € 5.000.000,00 (vijf miljoen euro) Op eerste verzoek van ATD verstrekt Leverancier een afschrift van de polis alsmede een bewijs van betaling van de verschuldigde premie(s).

  11. Overmacht
  11.1. Voor de strekking van deze Voorwaarden betekent “niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)” datgene wat daaronder volgens de algemeen toepasselijke Nederlandse wetgeving wordt verstaan. De Leverancier is niet gerechtigd zich te beroepen op overmacht ingeval van niet-nakoming door onderaannemer(s) van de Leverancier of ingeval van storingen in machines of productie, of ingeval van stakingen in de onderneming van de Leverancier.
  11.2. ATD is gedurende of na afloop van een geval van overmacht gerechtigd een opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van een eenvoudige kennisgeving aan de Leverancier, indien ATD niet langer een redelijk belang heeft bij de zending, zonder dat ATD gehouden is tot het voldoen van enige schadevergoeding.

  12. Looptijd en beëindiging
  12.1. De Overeenkomst blijft van kracht totdat alle goederen of diensten zijn geleverd en aan alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (inclusief de garantieverplichtingen) is voldaan.
  12.2. In aanvulling op de eventueel op grond van het toepasselijk recht bestaande rechten tot beëindiging is elk der partijen te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de naleving van de Overeenkomst en indien het mogelijk is deze tekortkoming te herstellen, de tekortkoming niet binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving daartoe heeft hersteld, of indien de andere partij een faillissementsaanvraag indient, zijn onderneming ontbindt, of insolvabel wordt.
  12.3. De volgende gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt als wezenlijke tekortkomingen in de naleving van de Overeenkomst en vormen derhalve gerechtvaardigde beëindigingsgronden:

 • De goederen of diensten voldoen niet aan de in de opdracht gegeven omschrijving, of de hoeveelheid wijkt af van de in de opdracht opgegeven hoeveelheid;
 • De overeengekomen leveringstermijn is overschreden, ook ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming in de naleving;
 • Weigering door Leverancier de goederen die bij (her)inspectie gebrekkig blijken te zijn retour te nemen en te vervangen.
  12.4. ATD is verder te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Leverancier zijn onderneming heeft overgedragen aan een derde.
  12.5. Ingeval van beëindiging gaat het risico en het eigendom van reeds geleverde goederen onmiddellijk over op de Leverancier. De goederen staan alsdan ter beschikking van de Leverancier en dienen door de Leverancier te worden opgehaald, tenzij ATD anders aangeeft. De Leverancier is alsdan verplicht de reeds door ATD met betrekking tot deze leveringen voldane bedragen onmiddellijk te restitueren.
  12.6. De artikelen met betrekking tot garantie, vrijwaring, geheimhouding en overige artikelen die naar hun aard worden geacht de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.
  12.7. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan ATD gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen, is ATD nog steeds gerechtigd een vergoeding te eisen van de Leverancier voor de door haar in verband daarmee geleden en nog in de toekomst te lijden schade. ATD is hiertoe tevens gerechtigd indien zij in plaats van de Overeenkomst te beëindigen naleving daarvan vordert. ATD is in genoemde omstandigheden niet verplicht tot vergoeding van enige door Leverancier als gevolg van de beëindiging geleden schade.

  13. Industriële en intellectuele eigendommen
  13.1. De Leverancier garandeert dat de levering geen inbreuk maakt op de octrooirechten of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. De Leverancier vrijwaart ATD tegen elke vordering van derden met betrekking hiertoe. ATD is gerechtigd tot alle industriële en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van de uitvoering van de Overeenkomst met de Leverancier, diens medewerkers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst door de Leverancier.

  14. Modellen, vormen, tekeningen, hulpmiddelen, etc.
  14.1. Alle hulpmiddelen zoals modellen, vormen, tekeningen, op maat gemaakte software en/of overige hulpmiddelen die door ATD zijn aangeschaft of vervaardigd of door de Leverancier voor ATD en/of voor de rekening van ATD worden aangeschaft, blijven of worden het eigendom van ATD.
  14.2. De Leverancier verbindt zich deze hulpmiddelen in goede staat te houden en te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zolang zij zich in zijn macht bevinden. De Leverancier verbindt zich deze hulpmiddelen op verzoek van ATD in goede staat aan ATD te retourneren. Het is de Leverancier niet toegestaan deze hulpmiddelen te (laten) gebruiken voor of in verband met andere doeleinden dan de levering van goederen aan ATD, tenzij ATD de Leverancier hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

  15. Informatieplicht
  15.1. De Leverancier is verplicht ATD alle informatie te verstrekken met betrekking tot de levering die voor ATD van belang kan zijn, zoals alle documentatie die noodzakelijk is om de goederen op de juiste wijze te installeren en gebruiken. ATD is gerechtigd deze documentatie in verband met de verkoop en het onderhoud van de goederen te gebruiken en distribueren. De Leverancier verstrekt ATD op haar verzoek alle informatie over het land van herkomst van de goederen, de juiste tariefclassificatiecodes van de goederen en of de goederen zijn voor tweeërlei gebruik overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van uitvoercontroles.

  16. Geheimhouding
  16.1. Het is de Leverancier niet toegestaan vertrouwelijke informatie aangaande of van ATD zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ATD bekend te maken aan derden, noch deze te gebruiken voor enig ander doeleinde dan de juiste uitvoering van de levering.
  16.2. Tot deze informatie behoort technische informatie en alle data, tekeningen, prijsconstructies, kosten en verkoopinformatie die de Leverancier verkrijgt van ATD (hierna aangeduid als Informatie), met uitzondering van die informatie die (a) al in het bezit was van de Leverancier voorafgaand aan bekendmaking op grond van een Overeenkomst; (b) al publiekelijk bekend was of wordt zonder dat de geheimhoudingsverplichtingen van deze Voorwaarden zijn geschonden; of (c) onafhankelijk is ontwikkeld door de medewerkers van de Leverancier zonder toegang te hebben tot de Informatie.

  17. Privacy
  17.1. ATD en Leverancier zullen in het kader van hun contractuele relatie op behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en handelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanvullende wetgeving (zoals uitvoeringsreglementen of privacy gerelateerde bepalingen in andere wetten), alsook in overeenstemming met toekomstige wetgeving die naast of in de plaats van de huidige wetgeving kan treden.
  17.2. Indien ATD persoonsgegevens verstrekt aan Leverancier en leverancier deze ten behoeve van ATD verwerkt, vallen zowel ATD als Leverancier onder de privacywetgeving (waaronder maar niet beperkt tot de AVG) waarbij ATD als verwerkingsverantwoordelijke en Leverancier als verwerker wordt aangemerkt.
  17.3. Partijen zullen een verwerkersovereenkomst sluiten met betrekking tot de door leverancier ten behoeve van ATD uitgevoerde verwerkingen. Bij gebrek aan een dergelijke verwerkersovereenkomst zullen de navolgende bepalingen geacht worden de verwerkersovereenkomst te vormen.
  17.4. Leverancier zal ATD desgevraagd en onverwijld informeren over de wijze waarop Leverancier invulling geeft aan haar verplichtingen op grond van de Privacywetgeving.
  17.5. Leverancier zal, als verwerker, enkel persoonsgegevens die door of namens ATD beschikbaar worden gesteld verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst of met aparte toestemming van ATD.
  17.6. Leverancier zal persoonsgegevens, die door of namens ATD beschikbaar worden gesteld, niet delen met derde partijen, tenzij Leverancier daarvoor toestemming heeft verkregen van ATD of daartoe verplicht is op grond van de wet. In het geval dat ATD toestemming heeft gegeven voor het delen van de persoonsgegevens met derde partijen, zal Leverancier een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde partijen. Voorafgaand aan het sluiten van deze verwerkersovereenkomst, zal Leverancier deze bewerkersovereenkomst ter goedkeuring voorleggen aan ATD.
  17.7. Ter bescherming tegen bewuste of onbewuste openbaring en/of onrechtmatig gebruik treft de Leverancier de juiste, effectieve, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
  17.8. Wanneer de Overeenkomst door Leverancier is uitgevoerd zal Leverancier alle door ATD verstrekte persoonsgegevens van haar systemen verwijderen en vernietigen.
  17.9. In het geval van een datalek bij Leverancier (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen) of persoonsgegevens laat verwerken/gebruiken zonder adequate grond in de Overeenkomst, zal Leverancier dit onmiddellijk melden aan ATD evenals de maatregelen die Leverancier heeft getroffen om het datalek te verhelpen. Tevens verbeurt Leverancier een zonder rechterlijke tussenkomst en onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000,- en EUR 5.000,- per dag totdat de gevolgen van het datalek zijn beëindigd. Voornoemde geldt onverminderd alle verdere rechten van ATD, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade voor zover deze hoger ligt dan de verbeurde boete.
  17.10. Indien een aanpassing in Privacywetgeving dit vereist, zullen Partijen hieromtrent nieuwe afspraken maken welke in lijn zijn met deze wet- en regelgeving.

  18. Geschillen
  18.1. Alle geschillen tussen de partijen – ook geschillen die door slechts een der partijen als zodanig worden beschouwd maar die voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst, waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken – worden voor zover mogelijk in redelijk overleg onderling door de partijen opgelost.
  18.2. Wanneer de partijen er niet in slagen tot een gezamenlijke oplossing te komen, worden geschillen ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waarin ATD haar vestigingsplaats heeft.
  18.3. Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  19. Overige bepalingen
  19.1. De Overeenkomst, waartoe ook deze Voorwaarden behoren, vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen ten aanzien van het onderwerp ervan.
  19.2. Eventuele wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd en te worden ondertekend door de daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen.
  19.3. Voor de verklaring van internationale handelstermen geldt de meest recente versie van de door de Internationale Kamer van Koophandel opgestelde Incoterms.
  19.4. Het is de Leverancier niet toegestaan de Overeenkomst zonder de voorafgaande toestemming van ATD geheel of gedeeltelijk over te dragen of te cederen aan derden. Het is ATD toegestaan de Overeenkomst of een deel ervan te cederen aan een vennootschap die is gelieerd aan ATD.